درخواست عاملیت خدمات پس از فروش

فرم درخواست عاملیت خدمات پس از فروش

همکار/متقاضی گرامی
لطفاً در صورت دارابودن شرایط همکاری فرم زیر را با دقت کامل، تکمیل نمایید.

وضعیت فعالیتبازدید کننده / درخواست کننده دهنده محترم

تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما در خصوص اعطای عاملیت خدمات پس از فروش ایجاد نمی نماید.


سازمان خدمات پس از فروش شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ تکمیل فرم، ارزیابی خود را از طریق نمابر و یا پست الکترونیکی به شما ابلاغ می نماید.

مدیریت بخش خدمات پس از فروش