درخواست عاملیت فروش

فرم درخواست عاملیت فروش

همکار/متقاضی گرامی
لطفاً در صورت دارابودن شرایط همکاری فرم زیر را با دقت کامل، تکمیل نمایید.

مشخصات فروشگاه/شرکت

اطلاعات بانکی

نوع سیستم فروشبازدید کننده / درخواست کننده دهنده محترم

تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما در خصوص اعطای عاملیت فروش ایجاد نمی نماید.


سازمان فروش شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ تکمیل فرم، ارزیابی خود را از طریق نمابر و یا پست الکترونیکی به شما ابلاغ می نماید.

مدیریت بخش فروش